ASHIANA NAGAR 

                  

 

AGAM KUAN

 

 

ANISHABAD

                                               

 

ASHOK RAJ PATH 

         

 

BAILEY ROAD

 

 

BORING CANAL ROAD

 

 

BORING ROAD            

 

 

DANAPUR                          

 

 

EXHIBITION ROAD                     

 

 

DIGHA                               

 

 

FRASER ROAD                              

 

 

GARDANIBAGH                          

 

 

HANUMAN NAGAR       

 

 

KADAMKUAN  

                               

 

KARMALI CHOWK 

 

 

KHAGAUL                                    

 

 

KANKARBAGH   

                                  

 

KURJI 

 

 

KUMHRAHAR                        

 

 

NALA ROAD  

                                 

 

NEHRU NAGAR 

 

 

BEUR                            

 

 

PATNA CITY                       

 

 

PATLIPUTRA  

                                   

 

PATEL NAGAR

 

 

PHULWARISHARIF   

                                           

 

RAZA BAZAR           

 

 

RAJAPUR 

  

 

RAJENDAR NAGAR                    

 

 

SRI KRISHNA PURI                    


 

ASHIANA NAGAR 

                  

 

AGAM KUAN

 

 

ANISHABAD

                                               

 

ASHOK RAJ PATH 

         

 

BAILEY ROAD

 

 

BORING CANAL ROAD

 

 

BORING ROAD            

 

 

DANAPUR                          

 

 

EXHIBITION ROAD                     

 

 

DIGHA                               

 

 

FRASER ROAD                              

 

 

GARDANIBAGH                          

 

 

HANUMAN NAGAR       

 

 

KADAMKUAN  

                               

 

KARMALI CHOWK 

 

 

KHAGAUL                                    

 

 

KANKARBAGH   

                                  

 

KURJI 

 

 

KUMHRAHAR                        

 

 

NALA ROAD  

                                 

 

NEHRU NAGAR 

 

 

BEUR                            

 

 

PATNA CITY                       

 

 

PATLIPUTRA  

                                   

 

PATEL NAGAR

 

 

PHULWARISHARIF   

                                           

 

RAZA BAZAR           

 

 

RAJAPUR 

  

 

RAJENDAR NAGAR                    

 

 

SRI KRISHNA PURI                    

 

 

ASHIANA NAGAR 

                  

 

AGAM KUAN

 

 

ANISHABAD

                                               

 

ASHOK RAJ PATH 

         

 

BAILEY ROAD

 

 

BORING CANAL ROAD

 

 

BORING ROAD            

 

 

DANAPUR                          

 

 

EXHIBITION ROAD                     

 

 

DIGHA                               

 

 

FRASER ROAD                              

 

 

GARDANIBAGH                          

 

 

HANUMAN NAGAR       

 

 

KADAMKUAN  

                               

 

KARMALI CHOWK 

 

 

KHAGAUL                                    

 

 

KANKARBAGH   

                                  

 

KURJI 

 

 

KUMHRAHAR                        

 

 

NALA ROAD  

                                 

 

NEHRU NAGAR 

 

 

BEUR                            

 

 

PATNA CITY                       

 

 

PATLIPUTRA  

                                   

 

PATEL NAGAR

 

 

PHULWARISHARIF   

                                           

 

RAZA BAZAR           

 

 

RAJAPUR 

  

 

RAJENDAR NAGAR                    

 

 

SRI KRISHNA PURI